Kategórie

Nové produkty

Informácie

Výrobcovia

REKLAMAČNÝ PORIADOK ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

panskedoplnky.sk

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Tovar na vrátenie alebo výmenu zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme, zásielka sa vráti po 18-tich kalendárnych dňoch odosielateľovi!!! Vrátenie alebo výmena tovaru sa tým podstatne skomplikuje a doba sa predĺži. Ďakujeme za pochopenie.

Tento reklamačný poriadok sa vydáva pre účely vyriešenia práv a zodpovednosti za vady vo vzťahu medzi predávajúcim Ing. Ingridou Draveckou (prevádzkovateľom elektronického obchodu panskedoplnky.sk) a jeho kupujúcimi. Je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok elektronického obchodu panskedoplnky.sk a v plnej miere vychádza z platnej slovenskej legislatívy.

Je záväzný pre predávajúceho (resp. prevádzkovateľa) ako aj pre kupujúceho.

Prevzatím tovaru kupujúci bez akýchkoľvek výhrad akceptuje záručné podmienky predávajúceho a výrobcov, ako aj spôsob reklamácie tak, ako je to nižšie uvedené.

REKLAMÁCIA VÁD TOVARU

Záručná doba je štandardne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Po zistení závady je nutné tovar okamžite prestať používať a uplatniť si reklamáciu.

POZOR

Ak chybný tovar budete naďalej používať a spôsobíte zväčšenie rozsahu závady, je reálne vysoké riziko, že Vaša reklamácia nebude uznaná.

Predávajúci vybaví reklamáciu čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené:

  • neodborným a neprimeraným použitím tovaru,
  • prírodnými živlami.
  • mechanickým poškodením alebo bežným opotrebením,
  • nedodržaním zásad používania uvedených v návode výrobcu,
  • úpravami a zásahmi do štruktúry výrobku,
  • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
  • poškodením vplyvom pôsobenia extrémnych a neobvyklých podmienok,

Pri reklamácii vád tovaru postupujte prosím nasledovne:

1. Stiahnite si formulár REKLAMÁCIA VÁD TOVARU tu (.doc).

2.  Vyplňte formulár a vytlačte, resp. ho vytlačte a ručne čitateľne vypíšte.

Ak to nie je možné, napíšte na papier:

a) Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail, dátum dodania tovaru a z faktúry č. objednávky a č. faktúry.

b) Pokračujte textom: “Reklamujem výrobok ....(uveďte názov  a evidenčné číslo reklamovaného výrobku – z faktúry, podrobný popis závady).”

c)  Reklamáciu podpíšte a uveďte dátum jej vyhotovenia.

3. Reklamovaný tovar zabaľte spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným reklamačným formulárom tak, aby nevzniklo poškodenie tovaru počas prepravy.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravou reklamovaného tovaru. V prípade uznania reklamácie preukázateľné a opodstatnené náklady spojené s doručením a poistením tovaru hradí predávajúci.

5. Zásielku označte nápisom REKLAMÁCIA a zašlite na adresu:

Ingrida Dravecká, Exnárova 2, Prešov.

6. Tovar odporúčame zasielať prostredníctvom Slovenskej pošty (nie na dobierku!!!).

POZOR

Originál faktúry s reklamáciou nezasielajte!

Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!

REKLAMÁCIA CHÝBAJÚCEHO TOVARU

Po prevzatí zásielky, prosím, skontrolujte, či dodaný tovar zodpovedá Vašej objednávke.

Pri reklamácii chýbajúceho tovaru postupujte prosím nasledovne:

1. Bezodkladne kontaktujte telefonicky predávajúceho.

2. Stiahnite si formulár REKLAMÁCIA CHÝBAJÚCEHO TOVARU tu (.doc)

3.  Vyplňte formulár a vytlačte, resp. ho vytlačte a ručne čitateľne vypíšte.

Ak to nie je možné, napíšte na papier:

a) Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail,  dátum dodania tovaru a z faktúry č. objednávky a č. faktúry.

b) Pokračujte textom: “Reklamujem chýbajúci tovar ...(z faktúry uveďte názov, kúpnu cenu  a evidenčné čísla chýbajúcich výrobkov).”

c) Reklamáciu podpíšte a uveďte dátum jej vyhotovenia.

4. Vyplnený a podpísaný formulár a faktúru oskenujte a zašlite e-mailom na adresu objednavky@panskedoplnky.sk, resp. originál formulára a kópiu faktúry pošlite klasickou poštou na adresu:

Ingrida Dravecká, Exnárova 2, Prešov.

Informácia o prijatí formulára a kópie faktúry (a tým aj o prijatí reklamácie chýbajúceho tovaru) a postupe jej riešenia bude kupujúcemu oznámená bezodkladne e-mailom, maximálne však v priebehu 2 pracovných dní.

Chýbajúci tovar bude kupujúcemu na náklady predávajúceho doručený najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa akceptácie reklamácie.

Prešov, november 2013

© panskedoplnky.sk

 

 


Nové produkty

Popisy