Kategórie produktov

Nové produkty

Informácie

odkazy

PánskeDoplnky.sk nájdete na Pricemania.sk

Všeobecné obchodné podmienky

I.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA. ZÁKLADNÉ POJMY

Všeobecné obchodné podmienky vychádzajú z platnej slovenskej legislatívy. Tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a definujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci a prevádzkovateľ elektronického obchodu panskedoplnky.sk:

Ing. Ingrida Dravecká;

miesto podnikania: Exnárova 6620/2, 08001 Prešov

IČO: 46198474, DIČ:1040456197;

zapísaný v živnostenskom registri, Obvodný úrad Prešov, číslo živnostenského registra: 570-12195;

(ďalej len predávajúci).

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 08001 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 051 / 7721 597
Fax: 051 / 7721 596

panskedoplnky.sk je len internetový obchod bez kamennej predajne.

Zmluvné vzťahy, predaj tovaru a jeho doručenie kupujúcemu, budú uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu panskedoplnky.sk (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú a potvrdenú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou (ďalej len objednávka) sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom elektronického obchodu, v ktorom sú uvedené  informácie o kupujúcom, zoznam a evidenčné čísla objednaného tovaru spolu s cenami.

Elektronická objednávka je aj e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci vyššie definované informácie.

II. OBJEDNÁVKA

POZOR

1. vyplnením elektronického formulára "Bez registrácie",

2. telefonicky v čase od 9.00 do 18.00 hod na tel. čísle 0907668325

3. e-mailom na adresu objednavky@panskedoplnky.sk,

4. elektronickou registráciou a vyplnením objednávkového formulára na stránke panskedoplnky.sk.

Pri prvých dvoch spôsoboch objednávania je potrebné uviesť evidenčné číslo tovaru, veľkosť (pri určitých produktoch), meno, fakturačnú adresu a adresu doručenia a telefonický a e-mailový kontakt.

Objednávka  je platná len vtedy, ak všetky v nej uvedené údaje sú pravdivé a kompletné tak, ako to vyžaduje systém elektronického obchodu alebo realizácia objednávky!

Predávajúci si vyhradzuje právo:

- overiť telefonicky údaje uvedené v objednávke;

- odmietnuť vybavenie objednávky predovšetkým z dôvodu reálnej hrozby nesplnenia záväzku odberu tovaru alebo v prípade aktivít vedúcich k poškodeniu predajcu, resp. elektronického obchodu panskedoplnky.sk.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 • V prípade stornovania potvrdenej objednávky si predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nevyhnutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (ak kupujúci nesprávne uvedie telefónne číslo, neprijíma hovory, je nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.).
 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa podstatne zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Kupujúci má možnosť sa s elektronickým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení - predávajúci dodá zákazníkovi iný tovar v rovnakej cene a kvalite.  Ak náhradné plnenie nebude dohodnuté a kupujúci už zaplatil časť, resp. celú sumu kúpnej ceny, alebo ak vynaložil na objednanie tovaru preukázateľné náklady, budú mu tieto finančné prostriedky bezodkladne vrátené bankovým prevodom alebo poštovým poukazom (najneskôr do 5 pracovných dní)

Pri preberaní zásielky od doručovateľa je zákazník povinný vo vlastnom záujme dôkladne ju skontrolovať. Najmä stav vonkajšieho obalu a lepiacej pásky – či nie sú poškodené, roztrhnuté, zvlhnuté a pod.!

V prípade, ak je zásielka alebo jej obsah poškodený, je nevyhnutné so zástupcom kuriérskej služby, alebo zamestnancom Slovenskej pošty ihneď na mieste prevzatia spísať zápisnicu!

4. Osobný odber

je možný na adrese: Exnárova 2, 08001 Prešov

Termín osobného odberu je potrebné v dostatočnom predstihu telefonicky alebo e-mailom dohodnúť s predávajúcim.

NEPREVZATIE DOBIERKY

Objednaním tovaru v internetovom obchode panskedoplnky.sk uzatvoril kupujúci kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ objednávku nestornuje včas a zmluvu nezruší v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu panskedoplnky.sk je táto zmluva záväzná pre obe strany.

 
Kupujúci je povinný podľa §370, §447 a §365 Obchodného zákonníka a § 614 Občianskeho zákonníka odoslanú záväznú objednávku prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
 

Neprevzatím objednávky sa dopúšťa kupujúci protiprávneho konania a predávajúcemu spôsobí škodu. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Vzniknutú škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia objednávky zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty v nasledovnej výške :

- poštovné a doplatné poštovného vo výške 4,15 €

- balné vo výške 2,50 €


- náklady na administratívu vo výške 3 €

Spolu je výška zmluvnej pokuty 9,65 €.

Zmluvnú pokutu vyžadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.


V prípade neuhradenia priloženej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené Slovenskou poštou, resp. kuriérskou firmou;
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (distribútora) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

IV.  PLATBA

Predávajúci nie je platca DPH

Spôsob platby si kupujúci volí z nasledujúcich možností:

a) platobnou kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MasterCard a Diners Club. Použiť môžte uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.

b) bankovým prevodom - odoslanie tovaru po obdržaní úhrady na účet predávajúceho - zdarma,

 • Účet predávajúceho: SK85 8360 5207 0042 0293 2787 (mBank). Variabilný symbol je číslo objednávky.
 • Informácie potrebné k platbe sú kupujúcemu zaslané na uvedený e-mail bezprostredne po vytvorení objednávky.
 • Informácia o prijatí platby a o odoslaní tovaru sú kupujúcemu zaslané na e-mail.
 • v prípade neuhradenia platby do 7 dní je objednávka stornovaná.

c) na dobierku - pri prevzatí zásielky + 0,50 € (Sl. pošta) alebo 0,50 € (kuriér); pri objednávke nad 40 € zdarma).

DOPRAVA A PLATBA DO ČESKEJ REPUBLIKY

Doručovanie tovaru do Českej republiky je realizované prostredníctvom Slovenskej pošty. Výška poštovného vzľadom na spôsob platby a celkovú cenu tovaru je uvedená v tabuľke.

Spôsoby platby:

Bankový prevod - tovar bude odoslaný v deň prijatia platby na účet. Objednávka bude doručená do 5 pracovných dní.

Dobierka - doručenie do 4 až 7 pracovných dní.

Kúpna cena tovaru

do 2550,- Kč

/ do 100,- €

od 2550,- Kč

/ od 100,- €

Bankový prevod

103,- Kč / 4,0 €

0,- Kč / 0,- €

Dobierka

134,- Kč / 5,2 €

0,- Kč / 0- €

FIO Banka PLATBA V MENE CZK (bez poplatkov)

číslo účtu

IBAN: SK8683300000002601038898

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU

Formulár na odstúpenie od zmluvy

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Tovar na vrátenie alebo výmenu zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme, zásielka sa vráti po 18-tich kalendárnych dňoch odosielateľovi!!! Vrátenie alebo výmena tovaru sa tým podstatne skomplikuje a doba sa predĺži. Ďakujeme za pochopenie.

Pre prípad vrátenia alebo výmeny košieľ odporúčame uschovať všetky ochranné prvky /kartón vystielajúci vnútro košele, ochranné prvky goliera - plastová vnútorná a vonkajšia výstuž, spony rukávov/  a zaslať ich spolu s tovarom určeným na vrátenie alebo výmenu.

Spotrebiteľ má právo tovar odskúšať, t.z. rozbaliť, použiť a pod., ale len v takom rozsahu, ako by si tovar mohol odskúšať v kamennom obchode. Zákazník je zároveň zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má zo zákona možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia bez uvedenia dôvodu. Relevantný, pre dodržanie tohto termínu, je dátum odoslania tovaru späť predávajúcemu a nie dátum prevzatia zásielky predávajúcim.

Kúpna cena tovaru bude vrátená kupujúcemu (bankovým prevodom alebo poštovým poukazom) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru spolu s písomnou žiadosťou predávajúcim.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

POZOR

V prípade vrátenia a výmeny tovaru balné a poštovné hradí v plnom rozsahu kupujúci!

Pri vrátení tovaru postupujte prosím nasledovne:

1. Stiahnite si formulár VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU tu (.doc).

2. Vyplňte formulár a vytlačte, resp. vytlačte a ručne čitateľne vypíšte.

Ak to nie je možné, napíšte vlastný text:

a) Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail, dátum dodania tovaru a z faktúry č. objednávky a č. faktúry.

b) Pokračujte textom: “Odstupujem od kúpnej zmluvy a žiadam vrátenie kúpnej ceny.”

c) V závere napíšte bankový účet, resp. kompletnú poštovú adresu, kde má byť vrátená kúpna cena tovaru.

d) Žiadosť podpíšte a uveďte dátum jej vyhotovenia.

3. Priložte kópiu faktúry a formulár.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravou tovaru.

5. Zásielku s tovarom a náležitosťami označte nápisom VRÁTENIE a zašlite na adresu:

Ingrida Dravecká, Exnárova 2, 08001 Prešov.

6. Tovar odporúčame doručiť prostredníctvom Slovenskej pošty (nie na dobierku!).

POZOR

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar v pôvodnom stave, nepoužitý, nepoškodený, čistý v kompletnom zložení!

Originál faktúry s tovarom nezasielajte!

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!

Akceptácia odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu oznámená e-mailom.

Pri výmene tovaru postupujte prosím nasledovne:

1. Stiahnite si formulár VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU tu (.doc).

2.  Vyplňte a vytlačte formulár, resp. ho vytlačte a ručne čitateľne vypíšte.

Ak to nie je možné, napíšte text:

a) Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail, dátum dodania tovaru a z faktúry č. objednávky a č. faktúry.

b) Pokračujte textom: “Žiadam výmenu ...(uveďte názov, evidenčné čísla a počet kusov pôvodných výrobkov) za ...(uveďte názov, evidenčné čísla a počet kusov novoobjednávaných produktov).”

c) formulár podpíšte a uveďte dátum vyhotovenia.

3.  Tovar na výmenu je potrebné zabaliť tak, aby prepravou nedošlo k jeho poškodeniu. Priložte do balíka kópiu faktúry a formulár.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravou reklamovaného tovaru.

5. Zásielku s pôvodným tovarom označte nápisom VÝMENA a pošlite na adresu:

Ingrida Dravecká, Exnárova 2, 08001 Prešov.

6. Tovar odporúčame doručiť prostredníctvom Slovenskej pošty (nie na dobierku!).

POZOR

Pri výmene produktov sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar na výmenu v pôvodnom stave, kompletnom zložení, nepoužitý, nepoškodený a čistý!

Originál faktúry s tovarom nezasielajte!

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!

Informácia o dostupnosti novoobjednaného tovaru a o procese výmeny tovaru bude kupujúcemu oznámená e-mailom.

Nový tovar bude kupujúcemu odoslaný do 5 pracovných dní odo dňa prijatia pôvodného tovaru predávajúcim.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

panskedoplnky.sk

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Tovar na vrátenie alebo výmenu zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme, zásielka sa vráti po 18-tich kalendárnych dňoch odosielateľovi!!! Vrátenie alebo výmena tovaru sa tým podstatne skomplikuje a doba sa predĺži. Ďakujeme za pochopenie.

Tento reklamačný poriadok sa vydáva pre účely vyriešenia práv a zodpovednosti za vady vo vzťahu medzi predávajúcim Ing. Ingridou Draveckou (prevádzkovateľom elektronického obchodu panskedoplnky.sk) a jeho kupujúcimi. Je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok elektronického obchodu panskedoplnky.sk a v plnej miere vychádza z platnej slovenskej legislatívy.

Je záväzný pre predávajúceho (resp. prevádzkovateľa) ako aj pre kupujúceho.

Prevzatím tovaru kupujúci bez akýchkoľvek výhrad akceptuje záručné podmienky, ako aj spôsob reklamácie tak, ako je to nižšie uvedené.

 

REKLAMÁCIA VÁD TOVARU

Záručná doba je štandardne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Po zistení závady je nutné tovar okamžite prestať používať a uplatniť si reklamáciu.

POZOR

Ak chybný tovar budete naďalej používať a spôsobíte zväčšenie rozsahu závady, je reálne vysoké riziko, že Vaša reklamácia nebude uznaná.

Predávajúci vybaví reklamáciu čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené:

 • neodborným a neprimeraným použitím tovaru,
 • prírodnými živlami.
 • mechanickým poškodením alebo bežným opotrebením,
 • nedodržaním zásad používania uvedených v návode výrobcu,
 • úpravami a zásahmi do štruktúry výrobku,
 • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
 • poškodením vplyvom pôsobenia extrémnych a neobvyklých podmienok,

Pri reklamácii vád tovaru postupujte prosím nasledovne:

1. Stiahnite si formulár REKLAMÁCIA VÁD TOVARUtu (.doc).

2.  Vyplňte formulár a vytlačte, resp. ho vytlačte a ručne čitateľnevypíšte.

Ak to nie je možné, napíšte vlastný text:

a) Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail, dátum dodania tovaru a z faktúry č. objednávky a č. faktúry.

b) Pokračujte textom: “Reklamujem výrobok ....(uveďte názov  a evidenčné číslo reklamovaného výrobku – z faktúry, podrobný popis závady).”

c)  Reklamáciu podpíšte a uveďte dátum jej vyhotovenia.

3. Reklamovaný tovar zabaľte spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným reklamačným formulárom tak, aby nevzniklo poškodenie tovaru počas prepravy.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravou reklamovaného tovaru. V prípade uznania reklamácie preukázateľné a opodstatnené náklady spojené s doručením a poistením tovaru hradí predávajúci.

5. Zásielku označte nápisom REKLAMÁCIA a zašlite na adresu:

Ingrida Dravecká, Exnárova 2, 08001 Prešov.

6. Tovar odporúčame zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty (nie na dobierku!!!).

POZOR

Originál faktúry s reklamáciou nezasielajte!

Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!

REKLAMÁCIA CHÝBAJÚCEHO TOVARU

Po prevzatí zásielky, prosím, skontrolujte, či dodaný tovar zodpovedá Vašej objednávke.

Pri reklamácii chýbajúceho tovaru postupujte prosím nasledovne:

1. Bezodkladne kontaktujte telefonicky predávajúceho.

2. Stiahnite si formulár REKLAMÁCIA CHÝBAJÚCEHO TOVARU tu (.doc)

3.  Vyplňte formulár a vytlačte, resp. ho vytlačte a ručne čitateľne vypíšte.

Prípadne uveďte nasledovné údaje:

a)Vaše meno, priezvisko, kompletnú adresu, telefónne číslo, e-mail,  dátum dodania tovaru a z faktúry č. objednávky a č. faktúry.

b) Pokračujte textom: “Reklamujem chýbajúci tovar ...(z faktúry uveďte názov, kúpnu cenu  a evidenčné čísla chýbajúcich výrobkov).”

c) Reklamáciu podpíšte a uveďte dátum jej vyhotovenia.

4. Vyplnený a podpísaný formulár a faktúru oskenujte a zašlite e-mailom na adresu objednavky@panskedoplnky.sk, resp. originál formulára a kópiu faktúry pošlite klasickou poštou na adresu:

Ingrida Dravecká, Exnárova 2, 08001 Prešov.

Informácia o prijatí formulára a kópie faktúry (a tým aj o prijatí reklamácie chýbajúceho tovaru) a postupe jej riešenia bude kupujúcemu oznámená bezodkladne e-mailom, maximálne však v priebehu 2 pracovných dní.

Chýbajúci tovar bude kupujúcemu na náklady predávajúceho doručený najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa akceptácie reklamácie.

VI. ZÁRUKA. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

Viď Reklamačný poriadok elektronického obchodu panskedoplnky.sk.

SOI /Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu:Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 
IČO:17 33 19 27 
Dátum zápisu do zoznamu:01. 02. 2016 
Adresa na doručovanie:Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk 
adr@soi.sk 
Telefonické číslo: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141 
Fax: +421 2 534 14 996 
Poverené fyzické osoby, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory (akademický titul, meno, priezvisko, dĺžka funkčného obdobia) Mgr. Ing. Petra Píšová 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
Mgr. Lujza Kocúrová 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
Mgr. Jana Rohlíčková 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
Ing. Mária Jurinová 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
JUDr. Lenka Sloviaková 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
Ing. Monika Sartorisová 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
Mgr. Miloš Šulgan 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
JUDr. Martina Sujová 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
Mgr. Peter Liščinský 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
Mgr. Monika Motýľová 
funkčné obdobie sa končí 31. 07. 2016 
Jazyky, v ktorých je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu slovenský jazyk 
anglický jazyk 
Druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši Všetky spory okrem sporov vyplývajúcich zo: 
 • zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy,
 • zmlúv o pripojení do distribučnej siete,
 • zmlúv o združenej dodávke elektriny,
 • zmlúv o združenej dodávke plynu,
 • zmlúv o dodávke a odbere tepla,
 • zmlúv o dodávke pitnej vody, a
 • zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, a
 • zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,
 • zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
 • zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona 
 • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
 • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
 • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia
Poplatok za začatia alternatívneho riešenia sporov alternatívne riešenie sporov je bezodplatné 
Záväznosť a právne účinky výsledku alternatívneho riešenia sporu uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná 

zdroj: www.soi.sk

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory„cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžadujepovinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov 

Dátum zápisu do zoznamu

 

Názov subjektu

 

Príslušnosť

 

Poplatok

1. 2. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona

 

spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb

 

napr. spor s predávajúcim športového oblečenia, spor s predávajúcim elektrotechniky

 

 

0 €

8. 2. 2016

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad

 

 

všetky druhy spotrebiteľských sporov

 

0 €

Aký je postup pri ARS?

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Ako sa ukončuje ARS?

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

zdroj: www.economy.gov.sk

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu panskedoplnky.sk prehlasuje, že spracúva osobné údaje zákazníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.  Osobné údaje  v rozsahu (meno, priezvisko/názov firmy,  fakturačná adresa/ IČO, DIČ, IČ DPH, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, v prípade bankového prevodu alebo vrátenia tovaru číslo bankového spojenia) sú získavané za účelom spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu, doručenia tovaru a vedenia reklamácii. 

Zákazník (dotknutá osoba) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil (§ 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Osobné údaje poskytované prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny má zákazník/dotknutá osoba povinnosť o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Kupujúci dobrovoľným poskytnutím svojich osobných údajov dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení

na účely splnenia predmetu uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach panskedoplnky.sk.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 1. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Zvolen - Lieskovec, IČO: 36 624 942 

 2. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

 3. GET Express - spoločnosť: Tribiano s.r.o., Prostějovská 6325/97, 08001 Prešov, IČO: 46 571 019
 4. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217 
 5. DHL Express (Slovakia), spol. s.r.o, Letisko M. R. Štefánika, 820 01  Bratislava, IČO:31342876

Informácie o používaní cookies sú tu: používanie cookies

POZOR

Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho.

V prípade, že si takúto možnosť nezvolí, predávajúci garantuje, že reklamné informácie z elektronického obchodu panskedoplnky.sk kupujúcemu nebudú zasielané!

Osobné údaje budú využívané len na vybavenie požadovaných objednávok.

Evidované osobné údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane.

Aktualizácia osobných údajov

Registrovaný kupujúci môže svoje osobné údaje aktualizovať priamo v on-line režime na web stránke elektronického obchodu panskedoplnky.sk po prihlásení.

Zrušenie registrácie

Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u predávajúceho a to zaslaním e-mailu na adresu info@panskedoplnky.sk. V ňom uvedie svoje meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a následne vetu: „Žiadam zrušiť registráciu v elektronickom obchode panskedoplnky.sk.“

Registrácia bude do 14 kalendárnych dní deaktivovaná, o čom bude kupujúci informovaný e-mailom.

VIII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami a s Reklamačným poriadkom predávajúceho (elektronického obchodu panskedoplnky.sk), platných v deň odoslania predmetnej objednávky. Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou mimosúdnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR.

Prešov, február 2016

©panskedoplnky.sk


Nové produkty

Zľavnené produkty

odkazy

PánskeDoplnky.sk nájdete na Pricemania.sk

Popisy